viernes, 1 de marzo de 2013

15-17 de març: Crida a la Revolució Integral! Jornades descentralitzades d’informació i acollida / 15-17 de marzo: Llamamiento a la Revolución Integral. Jornadas descentralizadas de información i acogida

_______________________________________________
Publicaciocrisi mailing list
Publicaciocrisi@llistes.moviments.net
https://llistes.moviments.net/listinfo/publicaciocrisi

[EN CASTELLANO MÁS ABAJO]

15-17 de març. Amb Enric Duran! Crida a la Revolució Integral. Crida a l'acollida coordinada i a un nou projecte col·lectiu (RADI)

Com sabeu, Enric Duran, promotor de la Cooperativa Integral Catalana (CIC) —iniciativa en transició per a la transformació social des de baix, mitjançant l'autogestió, l'autoorganització i el treball en xarxa— ha fet una crida, en el context de la Revolució Integral, a la desobediència davant del tribunal que pretén jutjar la seva acció de reapropiació. En aquest context, a més, en el seu tercer comunicat, Enric Duran  —que ara demana suport financer perquè cap desobedient vagi a la presó— ha anunciat un nou projecte col·lectiu: RADI (Revolució, Acció, Desobediència, Integral) per protegir la Revolució Integral.

La Revolució Integral implica una acció conscient per a millorar i recuperar les qualitats i valors de la vida en comú i, alhora, la construcció de noves formes organitzatives que garanteixin igualtat de decisió i equitat en la cobertura de les necessitats vitals. Com diu ell mateix, «no n'hi ha prou amb la indignació i només el compromís revolucionari que vagi acompanyat d'una actitud de Desobediència Integral respecte del poder legal-polític-financer, podrà dur-nos a aconseguir els canvis que volem veure en el món».

Per tot això, i coincidint amb aquests postulats i amb el primer aniversari de la publicació per a l'autogestió Rebel·leu-vos! i el quart aniversari de la publicació 
Podem!, l'assemblea de la Cooperativa Integral Catalana se solidaritza amb la lluita d'Enric Duran i s'afegeix a:

• promoure la reflexió, el debat i l'enxarxament d'iniciatives autogestionàries que estiguin treballant en aquesta mateixa línia, i alhora, de persones i col·lectius que vulguin sortir del sistema capitalista;
• promoure la convocatòria d'assemblees de tots els processos vinculats a la CIC (nuclis, ecoxarxes, projectes…) perquè debatin sobre la proposta de Revolució Integral i participin de manera activa en aquesta acció coordinada durant el cap de setmana del 15 al 17 de març, en què caldrà que en decideixin la durada i el format;
• cridar i convocar a totes les cooperatives integrals, projectes autogestionats, nuclis d'autogestió local, ecoxarxes i, també, a les iniciatives autònomes afins als principis de la Crida a la Revolució Integral, perquè s'organitzin jornades descentralitzades d'informació i acollida durant el cap de setmana del 15 al 17 de març, es faciliti la participació a totes les persones que vulguin conèixer el que s'està fent i es faci ja el pas per començar a ser part d'un procés de construcció autogestionària, fora del capitalisme.

Proposem una acció similar a la que ja es va fer el 17 de setembre de 2009, quan més d'un centenar de «punts de trobada» van sortir al carrer. Ara, però, amb l'oportunitat de vincular-hi realitats de construcció social molt més avançades de les que hi havia en aquell moment. I en aquesta ocasió no proposem una manera concreta d'acollir a les persones interessades, sinó que convidem a la creativitat de cada procés per adaptar i donar forma a la proposta segons el moment en què s'estigui.

L'objectiu és fer l'acollida a totes les persones que vulguin conèixer o fer directament el pas cap a un procés de construcció fora del capitalisme.
 
Des de l'assemblea de la Cooperativa Integral Catalana i amb la confirmació que diversos nuclis i projectes de la xarxa territorial seran partícips d'aquesta iniciativa:
 
Convoquem a tots els nuclis d'autogestió local, ecoxarxes, cooperatives integrals i altres iniciatives i projectes autogestionaris a participar de manera activa en aquesta acció coordinada, en què cal escollir-ne la durada i el format. El cap de setmana del 15 al 17 de març, doncs, fem la Crida a la Revolució Integral.

Totes les novetats a l'entorn de l'acollida coordinada per a la Crida a la Revolució Integral es publicaran a través del web https://revolucionintegral.crowdmap.com/, on es recolliran totes les informacions d'accions previstes, amb un mapa  i un calendari de les convocatòries que es vagin produint.

[Vols ajudar a finançar una estructura organitzativa de protecció perquè cap persona desobedient no hagi d'anar mai a la presó? Fes-ho des d'aquest vincle!]
________________

[CAST]

15-17 de marzo. Con Enric Duran! Llamamiento a la Revolución Integral. Llamamiento a la acogida coordinada y un nuevo proyecto colectivo (RADI)

Como sabéis, Enric Duran, promotor de la Cooperativa Integral Catalana (CIC) –iniciativa en transición para la transformación social desde abajo, mediante la autogestión, la autoorganización y el trabajo en red–, ha hecho un llamamiento, en el contexto de la Revolución Integral, a la desobediencia ante el tribunal que pretende juzgar su acción de reapropiación. En este contexto, además, en su tercer comunicado, Enric Duran –que ahora pide apoyo financiero para que ningún desobediente vaya a la cárcel–, ha anunciado un nuevo proyecto colectivo: RADI (Revolución, Acción, Desobediencia, Integral) para proteger la Revolución Integral.

La Revolución Integral implica una acción consciente para mejorar y recuperar las cualidades y valores de la vida en común y, al mismo tiempo, la construcción de nuevas formas organizativas que garanticen igualdad de decisión y equidad en la cobertura de las necesidades vitales. Como dice él mismo, «no basta con la indignación y sólo el compromiso revolucionario que vaya acompañado de una actitud de Desobediencia Integral respecto del poder legal-político-financiero, podrá llevarnos a conseguir los cambios que queremos ver en el mundo».

Por todo ello, y coincidiendo con estos postulados y con el primer aniversario de la publicación para la autogestión 
¡Rebelaos! y el cuarto aniversario de la publicación Podemos!, la asamblea de la Cooperativa Integral Catalana se solidariza con la lucha de Enric Duran y se añade a:

• promover la reflexión, el debate y la red de iniciativas autogestionarias que estén trabajando en esta misma línea, y a la vez, de personas y colectivos que quieran salir del sistema capitalista;
• promover la convocatoria de asambleas de todos los procesos vinculados a la CIC (núcleos, ecoredees, proyectos...) para que debatan sobre la propuesta de Revolución Integral y participen de forma activa en esta acción coordinada durante el fin de semana del 15 al 17 de marzo, en la que será necesario que decidan su duración y el formato;
• llamar y convocar a todas las cooperativas integrales, proyectos autogestionados, núcleos de autogestión local, ecoredes y, también, a las iniciativas autónomas afines a los principios del llamamiento a la Revolución Integra, para que se organicen jornadas descentralizadas de información y acogida durante el fin de semana del 15 al 17 de marzo, se facilite la participación a todas las personas que quieran conocer lo que se está haciendo y se haga ya el paso para empezar a ser parte de un proceso de construcción autogestionaria, fuera del capitalismo.

Proponemos una acción similar a la que ya se hizo el 17 de septiembre de 2009, cuando más de un centenar de «puntos de encuentro» salieron a la calle. Ahora, con la oportunidad de vincular a realidades de construcción social mucho más avanzadas de las que había en ese momento. Y en esta ocasión no proponemos una manera concreta de acoger a las personas interesadas, sino que invitamos a la creatividad de cada proceso para adaptar y dar forma a la propuesta según el momento en que se esté.

El objetivo es hacer la acogida a todas las personas que quieran conocer o hacer directamente el paso hacia un proceso de construcción fuera del capitalismo.

Desde la asamblea de la Cooperativa Integral Catalana y con la confirmación de que varios núcleos y proyectos de la red territorial serán partícipes de esta iniciativa:

Convocamos a todos los núcleos de autogestión local, ecoredes, cooperativas integrales y otras iniciativas y proyectos autogestionarios a participar de manera activa en esta acción coordinada, en la que hay que escoger la duración y el formato. El fin de semana del 15 al 17 de marzo, pues, hacemos el Llamamiento a la Revolución Integral.

Todas las novedades en torno a la acogida coordinada para la Llamada a la Revolución Integral se publicarán a través de la web 
https://revolucionintegral.crowdmap.com/, donde se recogerán todas las informaciones de acciones previstas, con un mapa y un calendario de las convocatorias que se vayan produciendo.

[¿Quieres ayudar a financiar una estructura organizativa de protección para que ninguna persona desobediente no tenga que ir nunca a la cárcel? ¡Hazlo desde este vínculo!]

_______________________________________________ Publicaciocrisi mailing list Publicaciocrisi@llistes.moviments.net https://llistes.moviments.net/listinfo/publicaciocrisi

No hay comentarios:

Publicar un comentario