viernes, 22 de febrero de 2013

Comunicat 2/3. Estenguem la Revolució Integral. Crida a l'acció / Extendamos la Revolución Integral. Llamamiento a la acción.

_______________________________________________
Publicaciocrisi mailing list
Publicaciocrisi@llistes.moviments.net
https://llistes.moviments.net/listinfo/publicaciocrisi

[EN CASTELLANO MÁS ABAJO]

Comunicat 2/3. Estenguem la Revolució Integral. Crida a l'acció.

El desarrelament que patim com a espècie, inherent a les dinàmiques d'aquest sistema, no té precedent conegut. La colonització de les nostres vides va més enllà del que se simplifica com a crisis econòmica, ja que es tracta d'una crisi que afecta tots els àmbits, que ens fa oblidar els valors i perdre les habilitats bàsiques per a la vida i la convivència.


Mentre es degraden durament els drets socials i econòmics —aconseguits durant dècades de lluites—, la deshumanització potenciada pel foment de l'individualisme i la superficialitat, junt amb el control social exercit per l'Estat a través de la repressió, l'assistencialisme, la desinformació i l'educació autoritària, estan destruint la nostra capacitat de reflexionar, actuar i estimar la vida mateixa. Agonitza el que s'ha anomenat l'essència concreta humana.


Per a no perdre aquesta essència es fa imprescindible una reconstrucció conscient, tant a nivell individual com col·lectiu, que serà el primer pas per a assolir el renaixement del que ja està putrefacte en aquest sistema i en la nostra pròpia persona.


La presa de consciència, que comença a fer-se patent en l'actualitat, va acompanyada d'una ruptura radical amb les necessitats imposades, materials o no; simplicitat voluntària, però sense limitacions en l'abundància del que és fonamental, en el fluir dels sentiments, la vida alegre i el viure bé. Per a això, estem aprenent a autogestionar en col·lectiu els recursos que ens permetran abastir-nos dignament del que de veritat necessitem, amb la construcció de formes de vida que tenen com a substrat bàsic el suport mutu en xarxes de confiança. Alhora, hem de trencar la verticalitat que sustenta aquesta societat, i no serà possible fer-ho des de la passivitat perquè la violència estructural del sistema de dominació requereix d'una resposta vivencial i organitzada des de la base, amb projectes horitzontals d'acció política i emancipació ideològica. Ja no es tracta d'estar a la dreta o a l'esquerra, ni tan sols es tracta de qui està a baix i qui està a dalt; es tracta de sortir juntes, totes les persones que vulguem de manera organitzada, cap a un altre sistema que posi en valor els béns comuns i relacionals, la cooperació, la reciprocitat, la mutualitat i la multiculturalitat, tot assumint els límits de la Terra i centrant-nos en la cura d'aquesta com a llar comuna.


Tota aquesta evolució cap a l'alliberament i la reconstrucció del subjecte col·lectiu i de les condicions de la nostra existència és el que anomenem Revolució Integral. Un procés de construcció des de l'autogestió que es basa en l'autonomia i l'abolició de les formes de dominació vigents: els estats, el capitalisme i tot el que interfereix negativament en les relacions humanes i en la relació amb la natura. La Revolució Integral implica una acció conscient per a millorar i recuperar les qualitats i valors de la vida en comú i, alhora, la construcció de noves formes organitzatives que garanteixin igualtat de decisió i equitat en la cobertura de les necessitats vitals.


La Revolució de la gent que viu cada dia com sent; de qui refà, pas a pas, els llaços de comunitat entre veïns; de qui no es posa ni a baix ni a dalt; de qui escolta; de qui riu, de qui balla; de qui sap donar una segona oportunitat; de qui sap quan s'han de saltar fins i tot les pròpies normes; de qui no té por; de qui confia, de qui estima… Tota aquesta gent, totes aquestes persones, ja estan fent la Revolució Integral


Per veure l'article complert: http://enricduran.cat/generalitzem-la-desobediencia-extenem-la-revolucio-integral-crida-a-laccio


Extendamos la Revolución Integral. Llamamiento a la acción.


El desarraigo que venimos sufriendo como especie, inherente a las dinámicas de este sistema, no tiene precedente conocido. La colonización de nuestras vidas va más allá de lo que se simplifica como crisis económica ya que se trata de una crisis que afecta a todos los ámbitos, que nos hace olvidar los valores y perder las habilidades básicas para la vida y la convivencia.


Mientras se degradan duramente los derechos sociales y económicos, conseguidos en décadas de luchas, la deshumanización potenciada por el fomento del individualismo y la superficialidad, junto con el control social ejercido por el Estado a través de la represión, el asistencialismo, la desinformación y la educación autoritaria están destruyendo nuestra capacidad de reflexionar, actuar y amar a la vida misma. Agoniza lo que se ha llamado la esencia concreta humana.


Para no perder esta esencia se hace imprescindible una reconstrucción consciente, tanto a nivel individual como colectivo, que será el primer paso para lograr el renacimiento de lo que ya está putrefacto en este sistema y en nuestra propia persona.


La toma de conciencia, que comienza a hacerse patente en la actualidad, va acompañada de una ruptura radical con las necesidades impuestas, materiales o no; simplicidad voluntaria, pero sin limitaciones en la abundancia de lo que es fundamental, en el fluir los sentimientos, la vida alegre y el vivir bien. Para ello estamos aprendiendo a autogestionar en colectivo los recursos que nos permitirán abastecernos dignamente de lo que de verdad necesitamos, con la construcción de formas de vida que tienen como sustrato básico el apoyo mutuo en redes de confianza. Al mismo tiempo, tenemos que romper la verticalidad que sustenta esta sociedad, y no será posible hacerlo desde la pasividad porque la violencia estructural del sistema de dominación requiere de una respuesta vivencial y organizada desde la base, con proyectos horizontales de acción política y emancipación ideológica. Ya no se trata de estar a la derecha o a la izquierda, ni siquiera se trata de quién está abajo y quién está arriba, se trata de salir juntas, todas las que queramos de manera organizada hacia otro sistema que ponga en valor los bienes comunes y relacionales, la cooperación, la reciprocidad, la mutualidad y la multiculturalidad; asumiendo los límites de la Tierra y centrándonos en el cuidado de ésta como hogar común.


Toda esta evolución hacia la liberación y la reconstrucción del sujeto colectivo y de las condiciones de nuestra existencia es lo que llamamos Revolución Integral. Un proceso de construcción desde la autogestión que se basa en la autonomía y la abolición de las formas de dominación vigentes: los estados, el capitalismo y todo lo que interfiere negativamente en las relaciones humanas y en la relación con la naturaleza. La Revolución Integral implica una acción consciente para mejorar y recuperar las cualidades y valores de la vida en común y al mismo tiempo, la construcción de nuevas formas organizativas que garanticen igualdad de decisión y equidad en la cobertura de las necesidades vitales.


La Revolución de los que viven cada día como sienten, de las que rehacen paso a paso los lazos de comunidad entre vecinos, de las que no se ponen ni abajo ni arriba, de las que escuchan, de las que ríen, de las que bailan, los que saben dar una segunda oportunidad, de las que saben cuándo deben saltarse incluso sus propias normas, los que no tienen miedo, los que confían, de las que aman … Todas estas personas ya están haciendo la Revolución Integral.


Para ver el artículo completo: http://enricduran.cat/es/generalicemos-la-desobediencia-extendamos-la-revolucion-integral-%E2%80%A8-llamamiento-a-la-accion/No hay comentarios:

Publicar un comentario